Seadusandlus

Eesti transpordikütuste turgu reguleerivad erinevad seadusandlikud aktid, mis reguleerivad kütuste maksustamist, kehtestatud kvaliteedi- ja keskkonnanõudeid ja muud asjassepuutuvat.

ATEKAS reguleerib kõikide energialiikide aktsiisiga maksustamist ning selle korraldamist. Kehtivad aktsiisimäärad transpordikütustele leiab seaduse 7. peatükist ja paragrahvist 66.

VKS sätestab kütuse kvaliteedi ja käitlemisega seotud küsimused. Samuti käsitleb § 21 kütusetarnijatele kehtestatud taastuvenergiakohustust ja selle täitmist.

Vedelkütuse seadusest lähtuvalt on koostatud  mitmeid alamakte, millest tähtsamad on:

AõKS 5. peatükk käsitleb muuhulgas sõidukitest tekkivate saasteainetega seotud küsimusi. Peatüki 3. jagu käsitleb kütuste kvaliteedi ja keskkonnanõuetega seonduvat ning 4. jagu Kütusekvaliteedi Direktiivist tuleneva kütusetarnijate kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustuse täitmise aspekte.

Ka AõKSi puhul on mitmeid tähtsaid rakendusakte:

VkEmS reguleerib kõike, mis on seotud põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava erimärgistatud diislikütuse käitlemisega.
VkVS kehtestab korra, kuidas riik loob ja haldab oma vedelkütuse varu. Seal hulgas sätestab VkVSi paragrahv 10 lõige 1, et kütusetarnijatele kohaldatava varumaksemäära suuruse kehtestamise korra.

Euroopa Liidu seaduslikud aktid

Lisaks siseriiklikele seadustele ja määrustele mõjutavad olulisel määral kütuseturu toimimist ja tulevikku ka Euroopa Liidu seadusandlikud aktid. ELi õigus ei ole otsekohalduv liikmesriikidele, aga direktiivid tuleb võtta üle siseriiklikkuse seadusandlusesse, mistõttu saabki öelda, et suuresti on ELi õigus mõjutanud ka Eesti mootorikütuste turu regulatsiooni.

Peamisteks kütusesektorit mõjutavateks ELi algatusteks saab pidada kõrvalolevaid akte.

Taastuvenergia Direktiiv (2009/28/EC) käsitleb küll kogu ELi kõigi sektorite taastuvenergiaeesmärke ja nende saavutamise aluspõhimõtteid, kuid oma osa on seal ka transpordisektori eesmärkidel.

Kütusekvaliteedi Direktiiv (98/70/EC) sätestab nii kütuste kvaliteedinõuded kui ka kütuste kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise eesmärgid.